Legislatie Sanatate


Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private PDF Imprimare Email
Legislatie - Legislatie Sanatate
Scris de InnoWEB   

Vazand Referatul de aprobare nr. 3.024 din 19 august 2016 intocmit de Directia generala de asistenta medicala si sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii,

avand in vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) si art. 166 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Citeşte mai mult...
 
Normele tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private din 19.08.2016 PDF Imprimare Email
Legislatie - Legislatie Sanatate
Scris de InnoWEB   

CAPITOLUL I
Definitii

Art. 1. - In sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) curatare - etapa preliminara obligatorie, permanenta si sistematica in cadrul oricarei activitati sau proceduri de indepartare a murdariei (materie organica si anorganica) de pe suprafete (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operatiuni mecanice sau manuale, utilizandu-se agenti fizici si/sau chimici, care se efectueaza in unitatile sanitare de orice tip, astfel incat activitatea medicala sa se desfasoare in conditii optime de securitate;

b) dezinfectie - procedura de distrugere a majoritatii microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafete (inclusiv tegumente), utilizandu-se agenti fizici si/sau chimici;

c) produsele biocide utilizate in domeniul medical pentru dezinfectie (tip de produs 1 si 2) sunt produse care contin substante active definite in Regulamentul UE nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide si plasate pe piata conform prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare;

Citeşte mai mult...
 
Propuneri AMSPPR de modificare a Codului Deontologic PDF Imprimare Email

Adresa inregistrata la CMDR cu nr. 722/26.03.2010

Către
COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA, CONSILIUL NAŢIONAL AL CMDR

În atenţia:
Domnului Prof.Univ.Dr.Mihai Augustin, Preşedinte


Stimate Domnule Preşedinte,
Subscrisa Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România, str. Voroneţ nr 3, bl D3, sc 1 ap1, Bucureşti, vă înaintăm alăturat propunerile noastre cu privire la proiectul privind Codului Deontologic al medicului dentist.


Cu deosebită consideraţie

Dr. Voicu A David
Preşedinte AMSPPR

Citeşte mai mult...
 
ORDONANTÃ NR.124 DIN 29 AUGUST 1998 PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CABINETELOR MEDICALE PDF Imprimare Email
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 29 august 1998
În temeiul art. 107 alin. (1) şi al art. 114 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă următoarea ordonanţă:
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Cabinetul medical este unitatea fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medicale primare de medicină generală, de stomatologie şi de specialitate.
(2) Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialişti şi alte categorii de personal medical acreditat.
(3) Profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:
Citeşte mai mult...
 
ORDIN Nr.482/14.03.2007 PDF Imprimare Email
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT:  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 237 din  5 aprilie 2007
Având în vedere prevederile art. 680 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare al Secretariatului de Stat pentru Relaţia cu Parlamentul şi Sindicatele nr. E.N. 2.768/2007, in temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Citeşte mai mult...
 
TITLUL VIII ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE PDF Imprimare Email
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Art. 208. – (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.
(2) Obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt:
a) protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;
b) asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod  universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(3) Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, iar obiectivele menţionate la alin. (2) se realizează pe baza următoarelor principii:
a) alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări;
b) solidaritate şi subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor;
c) alegerea liberă de către asiguraţi a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale, în condiţiile prezentei legi şi a contractului-cadru;
d) descentralizarea şi autonomia în conducere şi administrare;
Citeşte mai mult...
 
TITLUL XV RĂSPUNDEREA CIVILĂ A PERSONALULUI MEDICAL ŞI A FURNIZORULUI DE PRODUSE ŞI SERVICII MEDICALE, SANITARE ŞI FARMACEUTICE PDF Imprimare Email
CAPITOLUL I - Răspunderea civilă a personalului medical

Art. 642. – (1) În sensul prezentului titlu se definesc astfel:
a) personalul medical este medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical şi moaşa care acordă servicii medicale;
b) malpraxisul este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.
(2)  Personalul medical  răspunde civil pentru  prejudiciile produse din eroare, care includ şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament.
(3) Personalul medical răspunde civil şi pentru  prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementărilor prezentului titlu privind confidenţialitatea, consimţământul informat şi obligativitatea acordării asistenţei medicale.
(4) Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei şi atunci când îşi depăşeşte limitele competenţei, cu excepţia cazurilor de urgenţă în care nu este disponibil personal medical ce are competenţa necesară.
(5) Răspunderea civilă reglementată prin prezenta lege, nu înlătură angajarea răspunderii penale dacă fapta care a cauzat prejudiciul constituie infracţiune conform legii.
Citeşte mai mult...
 
LEGEA 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii PDF Imprimare Email
TITLUL I - Sănătatea publică
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Art. 1. – Obiectul prezentului titlu îl constituie reglementarea domeniului sănătăţii publice, obiectiv de interes social  major.
Art. 2. – (1) Asistenţa de sănătate publică reprezintă efortul organizat al societăţii în vederea protejării şi promovării sănătăţii populaţiei. Asistenţa de sănătate publică se realizează prin ansamblul măsurilor politico-legislative, a programelor şi strategiilor  adresate determinanţilor stării de sănătate, precum şi prin organizarea instituţiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare.
(2) Scopul asistenţei de sănătate publică îl constituie promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor şi  îmbunătăţirea calităţii vieţii.
(3) Strategia sistemului sănătăţii publice urmăreşte asigurarea sănătăţii populaţiei în cadrul unor comunităţi sănătoase.
(4) Asistenţa de sănătate publică este o componentă a sistemului de sănătate publică.
(5) Ministerul Sănătăţii Publice reprezintă autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice.
Citeşte mai mult...
 


Sponsori

Banner
Banner

Parteneri

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

site-uri partenere

Banner
Banner
Banner

Dentalife - Viata Stomatologica

Banner
Click pe icon pentru a accesa site-ul revistei