Articole Juridice


ASIGURAREA DE MALPRAXIS PENTRU MEMBRII A.M.S.P.P.R. IN BAZA CONTRACTULUI AMSPPR şi S.C. Allianz Ţiriac Asigurări S.A.

 

Allianz-Tiriac Asigurari - Asigurare de raspundere civila medicala pentru membri AMSPPR


 

 

Facilitati pentru membrii AMSPPR la incheierea politei de asigurare de raspundere civila profesionala decurgand din practica medicala a medicilor stomatologi.

Facilitati pentru  asistenti si tehnicienilor dentari.

 

a.1)  Medici stomatologi:

Varianta I

Limita maxima a raspunderii = 10,000 EUR din care:

Sublimita pentru daune morale = 5,000 EUR

Prima anuala de asigurare = 45 EUR, plata in max 6 rate fara a se aplica majorare

 

Varianta II

Limita maxima a raspunderii = 37,000 EUR din care:

Sublimita pentru daune morale = 5,000 EUR

Prima anuala de asigurare = 120 EUR, plata in max 6 rate fara a se aplica majorare

 

Varianta III

Limita maxima a raspunderii = 37,000 EUR din care:

Sublimita pentru daune morale = 10,000 EUR

Prima anuala de asigurare = 200 EUR, plata in max 6 rate fara a se aplica majorare

 

Varianta IV

Limita maxima a raspunderii = 37,000 EUR din care:

Sublimita pentru daune morale = 20,000 EUR

Prima anuala de asigurare = 300 EUR, plata in max 6 rate fara a se aplica majorare

 

Varianta V

Limita maxima a raspunderii = 37,000 EUR din care:

Sublimita pentru daune morale = 37,000 EUR

Prima anuala de asigurare = 500 EUR, plata in max 6 rate fara a se aplica majorare

 

a.2) Asistenti medicali – cabinet stomatologic;

Limita maxima a raspunderii = 2,000  EUR

Prima anuala de asigurare = 10 EUR, plata integrala

 

a.3) Tehnicieni dentari;

Limita maxima a raspunderii = 5,000 EUR

Prima anuala de asigurare = 20 EUR, plata in maxim 2 rate fara  a se aplica majorare

 

Pentru medicii stomatologi asigurati se acorda ca bonus, in baza politelor mentionate la pct.a.1) si pentru aceeasi prima de asigurare, acoperire pentru imbolnaviri dobandite in timpul practicii profesionale pentru urmatoarele riscuri acoperite :

Deces, invaliditate si incapacitate temporara de munca cauzate de:

contaminarea directa a medicului de catre pacient in urma actului medical;

mediul si aparatura medicala specifica specialitatii medicale in/cu care medicul isi desfasoara activitatea;

Sume asigurate:

- 2,500 EUR pentru deces si invaliditate;

- 5 EUR/zi de incapacitate temporara de munca pe o perioada de maxim 60 de zile;

 

Pentru membrii AMSPPR care au avut anterior incheiate polite de malpraxis la AZT, la care nu s-au inregistrat daune/solicitari de despagubire, se va acorda la reinnoire o reducere de 5%/fiecare an de asigurare (5% x nr. de ani de asigurare consecutivi la AzT) dar nu mai mult de 30%; facem precizarea ca aceasta prevedere se aplica si acelor asigurati care, din diverse motive, nu au reinnoit la termen politele si au avut in ultimul an o perioada de intrerupere a asigurarii de maxim 6 luni;

 

 

 
VÂNZAREA SPAŢIILOR PROPRIETATE PRIVATĂ A STATULUI SAU A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU DESTINAŢIA DE CABINETE MEDICALE ÎN BAZA O.U.G. NR.68/2008

Preambul

Noul act normativ, O.U.G. nr. 68 / 2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, publicat în M. Of., P. I, nr. 428 / 06. 06. 2008, vine să înlocuiască O.U.G. nr. 110 / 2005, care avea acelaşi domeniu de reglementare dar care a fost declarată neconstituţională.

Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 871 / 09. 10. 2007., referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 110 / 2005, executivul doreşte ca noul act normativ să fie un segment al procesului de reformă a asistenţei medicale ambulatorii, care prin instituirea cadrului juridic adecvat să contribuie la eficientizarea activităţii de asistenţă medicală.

O succintă analiză a prevederilor sale ne va demonstra dacă există sau nu premisele intrinseci pentru a îndeplini acest scop (care dealtfel ar fi imperios necesar în domeniu).

 

Obiectul O.U.G. nr. 68/2008

Încă din art. 1 al O.U.G. nr. 68 / 2008 se stipulează că aceasta stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statutului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în care, la data intrării în vigoare a acestui act normativ, funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate potrivit O.G. nr. 124 / 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 
MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE ŞI UTILIZARE A DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE (FACTURĂ ŞI CHITANŢĂ) EMISE DE CABINETUL DE MEDICINĂ DENTARĂ – CONŢINUT MINIMAL OBLIGATORIU

 

Este deja de notorietate faptul că începând cu 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, formularele cu regim special (inclusiv factura şi chitanţa) nu au mai fost tipărite, înseriate şi numerotate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 831 / 1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, act normativ abrogat de Hotărârea Guvernului nr. 105 / 2009.

Fiecare agent economic (inclusiv titularii profesiilor liberale, respectiv medicii dentişti, în oricare dintre formele de organizare prevăzute de lege) are obligaţia de a întocmi şi utiliza formulare financiar-contabile, cu respectarea reglementărilor în domeniu.

În conformitate cu prevederile imperative ale L. nr. 82 / 1991, legea contabilităţii, republicată, societăţile comerciale cât şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au obligaţia să organizeze şi conducă contabilitatea proprie.

 
CODUL DE ETICA SI MEDIERE – un standard de moralitate si dialog
Ce este un cod moral
În societatea modernă a secolului al XXI-lea rolul asociaţiilor de drept privat, aşa-numite organizaţii nonguvernamentale (ONG), fiind în continuă creştere şi nevoia de auto-reglementare a acestor organizaţii a devenit necesară.
Regimul juridic al acestor organizaţii este definit în limitele legale impuse de legea specială (în România aceasta este O.G. nr. 26 / 2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare) şi de propriul statut, care reglementează organizarea şi funcţionarea respectivei asociaţii.
Acesta din urmă este la rândul său supus limitelor stabilite de lege, în sensul că nu poate conţine nicio normă care să contravină legii ori să fie adoptată cu scopul fraudării legii.
Această structură normativă reprezintă reglementarea în drept (juridică) a organizării şi funcţionării asociaţiilor şi fundaţiilor şi este caracterizată prin faptul că în esenţa sa este impusă din exterior, deoarece îşi are baza în lege. În alte cuvinte, conduita juridică este esenţialmente impusă de legiuitor şi reprezintă un cod normativ obligatoriu în orice stat de drept.
 
CLARIFICĂRI JURIDICE DESPRE VÂNZAREA CABINETELOR
Consecinţele admiterii excepţiilor de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile O.U.G. nr. 110 / 2005 asupra procesului de privatizare a cabinetelor medicale
O.U.G. nr. 110 / 2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical , cu modificările şi completările ulterioare, a fost menită să stabilească cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe erau în funcţiune unităţi medicale înfiinţate şi organizate în temeiul O.G. nr. 124 / 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.
 
CONSIDERAŢII ASUPRA RAPORTULUI CONTRACTUAL DINTRE MEDICUL DENTIST ŞI TEHNICIANUL DENTAR ÎN TEMEIUL LEGII NR.96/2007

Actul medical întreprins de medicul dentist în cabinetul său de practică medico-dentară presupune, dincolo de competenţa şi abilităţile specifice profesiei, dihotomia de ordin managerial clientelă – furnizori.

În privinţa clientelei este bine cunoscut faptul că aceasta este reprezentată de pacienţi odată ce profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sănătăţii publice şi a individului prin activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament ale maladiilor şi anomaliilor oro-dento-maxilare şi ale ţesuturilor adiacente, desfăşurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist, astfel cum se stipulează în art. 472 alin. 1 din L. nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul XIII – Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România .

 
CONTROLUL PRIN VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE UTILIZATE ÎN CABINETUL DE MEDICINĂ DENTARĂ
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE NR. 1662 / 2007 PRIVIND CONTROLUL PRIN VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE PUSE ÎN FUNCŢIUNE ŞI AFLATE ÎN UTILIZARE

Preambul
Deoarece în Viaţa Stomatologică nr. 4/ 2008 am publicat un material despre controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale impus de O. nr. 1662 / 2007 emis de MSP invităm cititorii revistei să revadă acel articol, considerând că ar fi desuet să repetăm cele expuse deja anterior.
Din acest motiv ne vom axa exclusiv pe noutăţile aduse de Ordinul M.S. nr. 1511 / 2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1662 / 2007 (publicat în M. Of., P. I, nr. 860 / 10. 12. 2009) şi de O. nr. 1369 / 2009 pentru aprobarea tarifelor practicate de OTDM pentru activităţile desfăşurate.
Precizăm că avem în vedere numai reglementările care sunt incidente în domeniul cabinetului de medicină dentară.
Completări şi modificări ale Ordinului nr. 1662 / 2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale aduse de O. nr. 1511 / 2009
- art. 4 din O. nr. 1662 / 2007 se completează cu un nou aliniat (alin. 3) care delimitează noţiunea de control prin verificare periodică a dispozitivelor medicale de orice alt control efectuat de alte organisme, prin precizarea expresă că acesta nu se referă la activitatea de verificare periodică prestată de unităţile de tehnică medicală.
Apreciem că prin această completare s-a dorit să se sublinieze faptul că numai Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale (OTDM) este abilitat să efectueze controlul impus de O. nr. 1662 / 2007.
Prin urmare orice prestaţie în domeniu efectuată de o unitate de tehnică medicală, la rândul său avizată de OTDM (precum activităţile de service cu caracter regulat efectuate de firma de la care a fost achiziţionat un dispozitiv medical) nu reprezintă control prin verificare periodică. 
 
AUTORIZAREA SANITARĂ A FUNCŢIONĂRII CABINETELOR DE MEDICINĂ DENTARĂ ÎN BAZA DECLARAŢIEI PE PROPRIA RĂSPUNDERE A REPREZENTANTULUI LEGAL AL CABINETULUI, ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL NR.1030/2009 EMIS DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Temei legal şi sfera de aplicare

Ordinul nr. 1030 / 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, emis de Ministerul sănătăţii, publicat în M. Of., P. I nr. 603 / 01.09.2009, instituie procedura autorizării sanitare a funcţionării cabinetelor de medicină dentară în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al cabinetului.

Cabinetele de medicină dentară intră în sfera de aplicare a acestei proceduri în temeiul prevederilor art. 5 din Ordinul nr. 1030 / 2009 care stipulează că această procedură se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 2 (anexele fiind parte integrantă din respectivul ordin).

Anexa nr. 2 conţine lista activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere. Activităţile de asistenţă stomatologică – cod CAEN: 8623 – sunt cuprinse în această anexă.

Rezultă cu certitudine că autorizarea sanitară a funcţionării cabinetelor de medicină dentară, indiferent de forma legală de organizare (cabinet medical individual – fără personalitate juridică ori societate comercială cu obiect unic de activitate – persoană juridică) se obţine în baza procedurii simplificate bazată pe declaraţia pe propria răspundere a titularului / reprezentantului legal că sunt îndeplinite condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative în vigoare.

Definiţie şi procedură

Autorizaţia sanitară de funcţionare este definită în art. 1 lit. g din O. nr. 1030 / 2009 ca act tehnic şi juridic eliberat în scris de către autoritatea competentă (autoritatea de sănătate publică la nivel local şi serviciile din cadrul ministerelor cu reţea sanitară proprie), prin care sunt stabilite condiţiile şi / sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente (respectiv activităţi de asistenţă stomatologică) în obiective de interes public de conformare la normele de igienă şi sănătate publică.

Activităţile de asistenţă stomatologică trebuie să fie autorizate sanitar datorită riscului de expunere la factori fizici, chimici, biologici etc. pe care îl prezintă, scopul procedurii de autorizare sanitară fiind tocmai cel de prevenire a situaţiilor care ar putea determina îmbolnăvirea populaţiei.

 
CONTROLUL PRIN VERIFICARE PERIODICĂ A DISPOZITIVELOR MEDICALE UTILIZATE ÎN CABINETUL DE MEDICINĂ DENTARĂ

Temei juridic

Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare în cabinetul de medicină dentară reprezintă o formă de exercitare a autorităţii statutului, acta iure imperii, instituit normativ prin Ordinul M.S.P. nr. 1662 / 2007 (publicat în M. Of. nr. 742 / 01. 11. 2007), care la rândul său îşi are izvor legal în L. nr. 176 / 2000 privind dispozitivele medicale, republicată. Momentul intrării în vigoare a acestui ordin este 1 ianuarie 2008.

Domeniul de aplicare

Trebuie precizat ab initio că acest ordin nu vizează cu specificitate medicina dentară, ci se aplică în toate domeniile în care se utilizează dispozitive medicale.

În conformitate cu Anexa nr. 1 prevăzută în acest ordin, care cuprinde tipurile de dispozitive medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare, supuse controlului prin verificare periodică, în domeniul medicinii dentare acest control vizează unităţi stomatologice, după cum este stipulat la punctul 13 al respectivei anexe.

 
DREPTURI FUNDAMENTALE 2

DREPTURI FUNDAMENTALE

Continuăm prezentarea a câtorva drepturi fundamentale ale cetăţenilor României, drepturi prevăzute în Constituţia adoptată în 2003 şi identice cu drepturile cetăţenilor din UE. Unele dintre aceste drepturi nu sunt cunoscute, au fost, sunt şi vor fi încălcate de încălcate de instituţiile publice dacă nu ni le apărăm.

DREPTUL DE A ALEGE ŞI DE A FI ALES

Drepturile de a alege şi de a fi ales sunt drepturi civile fundamentale prevăzute în Constituţia României, Capitolul II  Drepturile şi libertăţile fundamentale

ARTICOLUL 36, Dreptul de vot

(1) Cetatenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniti pâna în ziua alegerilor inclusiv.

(2) Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotarâre judecatoreasca definitiva, la pierderea drepturilor electorale.

ARTICOLUL 37  Dreptul de a fi ales

(1) Au dreptul de a fi alesi cetatenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevazute în articolul 16 alineatul

(3), daca nu le este interzisa asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).

 


Sponsori

Banner

Parteneri

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

site-uri partenere

Banner
Banner
Banner

Dentalife - Viata Stomatologica

Banner
Click pe icon pentru a accesa site-ul revistei